DSC_0356-2 DSC_0356-2

Over Elorah

Elorah is onderdeel van kinderopvangorganisatie Kibeo. We gebruiken de ervaring (sinds 1979), pedagogische expertise en solide faciliteiten van Kibeo. Dit is belangrijk voor een professionele en kwalitatieve invulling van de kindontwikkeling op onze christelijk reformatorische vestigingen.

Elorah heeft een eigen pedagogisch beleid met als uitgangspunt de Bijbelse normen en waarden en de identiteit. De pedagogisch medewerkers van Elorah hebben een christelijk reformatorische achtergrond en zijn goed opgeleid. Via de Kibeo Academie kunnen medewerkers zich blijven ontwikkelen en werken aan hun deskundigheidsbevordering.

Missie

Ieder kind is een waardevol, uniek en kostbaar geschenk. Met de Bijbel als basis ontdekken kinderen de talenten die ze van God hebben ontvangen. Samen met ouders begeleiden wij de kinderen bij het opgroeien.

Op onze vestigingen bieden wij een professionele en veilige omgeving waar uw kind zich thuis voelt. Samen met vriendjes spelenderwijs leren als goede voorbereiding en aanvulling op de basisschool.

Visie

Wij bieden kinderen een vertrouwde omgeving. Ze krijgen liefdevolle aandacht van onze goed opgeleide pedagogisch medewerkers met een christelijk reformatorische achtergrond. De Bijbel staat centraal in onze werkwijze en dagindeling. We leren ze eerbied te hebben voor God en brengen ze dankbaarheid en naastenliefde bij. Met verwondering ontdekken ze, samen met leeftijdsgenootjes, Gods schepping.

Ons programma sluit aan bij herkenbare gewoontes van thuis. Wij betrekken ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind. Daarnaast stimuleren wij de groei van kinderen op het gebied van taal, rekenen, motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Voor een doorlopende leerlijn werken wij nauw samen met christelijk reformatorische basisscholen.

Onze kernwaarden

Liefde

Liefde

We zien ieder kind als een waardevol, uniek en kostbaar geschenk. We doen er alles aan zodat kinderen zich welkom en geliefd voelen. Zo krijgen zij de ruimte om zich te ontwikkelen. Met Bijbelverhalen en liederen maken de kinderen op hun eigen niveau kennis met Gods rechtvaardigheid en liefde.

De kinderen krijgen liefdevolle aandacht van onze pedagogisch medewerkers. Vanuit de christelijk reformatorische identiteit brengen zij de kinderen naastenliefde bij. We leren kinderen sociale vaardigheden om op een fijne manier met elkaar om te gaan.

Vertrouwen

Vertrouwen

De christelijk reformatorische identiteit zorgt voor een vertrouwde omgeving. We sluiten aan bij de bekende gewoontes van thuis, zoals bidden en danken bij het eten, een Bijbelverhaal en de liederen die we zingen.

Onze pedagogisch medewerkers geven de kinderen vertrouwen om de talenten te ontdekken die ze van God hebben ontvangen. Een goede samenwerking met ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind. We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat ouders ons dagelijks geven. In onze samenwerking met basisscholen sluiten we aan bij de identiteit en het beleid van de school waardoor er een goede vertrouwensband ontstaat.

Verwondering

Verwondering

Verwonderend ontdekken kinderen Gods schepping en de wereld om hen heen. Deze natuurlijke verwondering van kinderen stimuleren we en gebruiken we in de kindontwikkeling. In de activiteiten nemen we de tijd voor verwondering. De inrichting van onze vestigingen prikkelen de kinderen om op ontdekking te gaan en vaardigheden te leren.

Vanuit de Bijbel leren we Gods grootheid kennen. Vol verwondering kijken we naar de schepping, hoe mooi God dit bedoeld heeft en hoe bijzonder de natuur werkt.

Groei

Groei

Naast dat kinderen bij Elorah een leuke tijd hebben, groeien ze in hun vaardigheden. Dit noemen we ‘kindontwikkeling’. Spelenderwijs leren kinderen op hun niveau een heleboel. Belangrijk is dat kinderen echt kind mogen zijn. Met hulp van pedagogisch medewerkers groeien ze op hun eigen tempo.

Voor onze medewerkers betekent groei dat zij zich blijven ontwikkelen in hun ervaring en deskundigheid. Als organisatie blijven we vooruitkijken om zo kwalitatieve opvang en kindontwikkeling aan te bieden.

Veilige en vertrouwde kinderopvang

Werken aan kwaliteit

Als ouder is het best lastig een keuze te maken voor opvang. Want hoe weet u dat de organisatie waarvoor u kiest kwalitatief in orde is? Bij Elorah zijn we heel open over onze kwaliteit en daar vertellen we graag over. Uw kind is letterlijk in veilige en professionele handen.

Pedagogisch beleid

Wanneer u kiest voor kinderopvang, wilt u dat uw zoon of dochter een veilige plek krijgt met alle ruimte om te spelen, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten, In het pedagogisch beleidsplan geven we de kaders, visie en uitgangspunten aan van waaruit wij werken. We vertellen u hierin wát we doen en waarom we het zo doen.

Meer over Elorah

Wilt u meer weten over Elorah en onze christelijk reformatorisch opvang en kindontwikkeling? Neem dan vrijblijvend contact op met:

Arco Grisnigt, directeur Elorah
E. [email protected]

Kees Nieuwenhuyzen, regiomanager
E. [email protected]

Natasja Oggel – Van den Brink, regiomanager & pedagogisch coach
E. [email protected]

Alysia van Hattem – v.d. Kolk, regiomanager

E. [email protected]

Nicole de Ridder-’t Hoen

E. [email protected]

Elorah is onderdeel van Kibeo
Elorah is onderdeel van kinderopvangorganisatie Kibeo. Wilt u meer weten over ons? Neem dan ook eens een kijkje op kibeo.nl.

Organogram
Klik hier voor het organogram van Kibeo.

Jaarverslag van Kibeo
Blik terug en kijk vooruit met Kibeo’s jaarverslag van 2022.

Jaarrekening van Kibeo
De jaarrekening van Kibeo is op te vragen via [email protected].

Voorwaarden
Op onze diensten zijn de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang van toepassing. U leest ze hier.

De organisatie

Bestuurder Kibeo
Elly Brand

Raad van Toezicht Kibeo
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken. Verder hebben zij als taak het met raad ter zijde staan van de bestuurder. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Toezicht bestaat uit onderstaande leden:

Stephan Buijsse, voorzitter
Leo de Bakker
Olaf McDaniel
Els Groenewoud